Blog

Thông báo Vv Hoàn tất thủ tục Cổ phần Công ty TNHH Dược Miphar

Kính gửi:

  • Quý đối tác, khách hàng
  • Quý Nhà Phân phối, Đại Lý
  • Toàn thể CBNV Miphar

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
– Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MIPHAR
– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Dược Miphar thông qua ngày  20/11/2019 về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty
– Căn cứ kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh được Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM chấp thuận ngày 06/12/2019

THÔNG BÁO

TM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MIPHAR thông báo về việc hoàn tất thủ tục chuyển đổi CÔNG TY TNHH DƯỢC MIPHARCông ty sau khi chuyển đổi
1. Tên công ty:

  • Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MIPHAR
  • Tên bằng tiếng nước ngoài: MIPHAR PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
  • Tên viết tắt: MIPHAR
  • Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

2. Địa chỉ trụ sở chính: 435B Phạm Văn Đồng , Phường 11 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • Điện thoại: (028) 66.797.747
  • Email: admin@miphar.com
  • Website: www.miphar.com

3. Vốn điều lệ: 3.000.000.000 VNĐ (Ba tỷ đồng)
Tổng số cổ phần, loại cổ phần: 300.000 (Ba mươi nghìn) cổ phẩn phổ thông.
4. Đại diện pháp luật: Ông ĐỖ LƯƠNG TRƯỜNG
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
5. Phương án xử lý vốn, tài sản, tài chính khi chuyển đổi
Xử lý vốn và tài sản được chuyển đổi:
Toàn bộ vốn góp và tài sản của CÔNG TY TNHH DƯỢC MIPHAR được chuyển toàn bộ sang CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MIPHAR  kế thừa quyền sở hữu và tiếp tục sử dụng vào các hoạt động sản xuất kinh doanh.
Xử lý công nợ và nghĩa vụ tài chính khác:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MIPHAR tiếp nhận, kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, kế thừa các khoản nợ phải thu, chịu trách nhiệm về các khoản nợ phải trả (gồm cả nợ thuế), các hợp đồng kinh tế và các nghĩa vụ về tài chính khác của CÔNG TY TNHH DƯỢC MIPHAR
Phương án sử dụng lao động:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MIPHAR tiếp tục sử dụng toàn bộ số lao động của CÔNG TY TNHH DƯỢC MIPHAR.
Các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Hợp đồng lao động mà người lao động đã ký kết với CÔNG TY TNHH DƯỢC MIPHAR được tiếp tục thực hiện bởi CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MIPHAR
Cam kết sau khi thực hiện chuyển đổi
CÔNG TY TNHH DƯỢC MIPHAR chấm dứt tồn tại kể từ ngày 06/12/2019; CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MIPHAR được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán (gồm cả nợ thuế), hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
Trân trọng
TM. Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)
ĐỖ LƯƠNG TRƯỜNG

December 13, 2019 Nhà Đầu tư, Tin tức , , ,
About miphar