Blog

[Miphar] Thư mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Miphar
Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Miphar được Đại Hội đồng Cổ đông năm 2019 ngày 09/09/2019 thông qua;
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Miphar kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

  • Thời gian: 09 giờ 00, Thứ Bảy, ngày 22 tháng 08 năm 2020
  • Địa điểm: 435b Phạm Văn Đồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
  • Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần Miphar đến ngày 08/08/2020
  • Nội dung thảo luận thông qua các vấn đề:

– Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018, năm 2019.

– Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất Kinh doanh năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.

– Thông qua chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2020 – 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

– Thông qua Tờ trình thành lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ I năm 2020 – 2025.

– Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu gọi vốn lần đầu.

Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần phổ thông liên tục trên 6 tháng có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông 2020. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và gửi về Miphar chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp.
Trường hợp Cổ đông không thể đến dự họp có thể ủy quyền cho một Cổ đông khác hoặc Đại biểu nhận ủy quyền (trong danh sách) theo mẫu Giấy Ủy quyền. Khi đi dự họp, Quý cổ đông hoặc người nhận Ủy quyền vui lòng mang theo CMND và Giấy Ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.
Nhằm thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự hoặc Ủy quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông 2020 gửi về Miphar trước 16 giờ ngày 13/08/2020 theo thông tin sau:
Bộ phận Quan hệ Cổ đông – Công ty Cổ phần Dược Miphar
Địa chỉ: 435b Phạm Văn Đồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: 028.66.797.747            Email: invest@miphar.com
Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của cuộc họp.
Rất hân hạnh được đón tiếp Qúy cổ đông!
 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đỗ Lương Trường

August 10, 2020 Nhà Đầu tư , , , ,
About miphar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *