KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Người tiêu dùng mua các sản phẩm của Miphar sẽ được phân loại và xếp hạng khách hàng khi đăng ký mở thẻ Khách Hàng Thân Thiết để giao dịch tại các điểm bán hàng của Miphar.

1. Xét hạng Khách hàng:

1.1 Chu kỳ xét hạng:

– Chu kỳ xét hạng là 12 tháng.

– Thời điểm bắt đầu xét hạng tính từ ngày đầu tiên khi khách hàng đăng ký tham dự chương trình khách hàng thân thiết.

1.2 Xét hạng:

– Việc xét hạng được tính trên số điểm xét hạng đã tích lũy trong chu kỳ xét hạng (12 tháng).

– Có 5 hạng Thành viên là Bạch Kim, Kim cương, Vàng, Bạc, Đồng. Hội viên khi đăng ký tham gia sẽ được xếp ở hạng “Đồng”.

– Số điểm xét hạng cần tích lũy tối thiểu trong mỗi chu kỳ đối với mỗi hạng Thành viên như sau:

STT Hạng Điểm tích lỹ
1 Bạch Kim Từ 24.000 trở lên
2 Kim Cương Từ 18.000 đến dưới 24.000
3 Vàng từ 8.000 đến dưới 18.000
4 Bạc Từ 4.000 đến dưới 8.000
5 Đồng Dưới 4.000 điểm

1.3 Thăng hạng:

Thành có thể được thăng hạng đúng theo chu kỳ xét hạng hoặc thăng hạng trước chu kỳ xét hạng:

– Thăng hạng đúng chu kỳ xét hạng: Đến hết chu kỳ xét hạng hiện tại Thành viên mới tích lũy đủ điểm xét hạng để thăng hạng.

– Thăng hạng trước chu kỳ xét hạng: Thành viên tích lũy đủ điểm để thăng hặng trước khi kết thúc chu kỳ xét hạng hiện tại.

– Thời gian giữ hạng đối với trường hợp Thành viên thăng hạng trước chu kỳ xét hạng: Tính từ thời điểm thăng hạng đến thời điểm xét hạng gần ngày thăng hạng nhất + 12 tháng.

1.4 Giữ hạng và hạ hạng:

– Thành viên sẽ hạ xuống hạng thấp hơn nếu số điểm xét hạng tích lũy trong chu kỳ xét hạng không đủ để duy trì hạng thành hiện tại.

– Thành được giữ hạng nếu số điểm xét hạng tích lũy trong chu kỳ không đủ để thăng hạng cao hơn nhưng vẫn đủ để duy trì hạng thành viên hiện tại.

– Thành viên giữ hạng/hạ hạng theo đúng chu kỳ xét hạng.

2. Duy trì Thành viên Chương trình KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT:

Để duy trì là Thành viên của chương trình Khách hàng Thân Thiết, Thành viên phải thoải mãn tất cả các điều kiện sau:

– (1) Không vi phạm các nội quy của chương trình (bao gồm cả quy định về việc sử dụng thẻ Thành viên và quy định trong các chương trình khuyến mại dành cho Thành viên).

– (2) Tích lũy đủ số điểm tối thiểu trong 1 chu kỳ xét hạng là 600 điểm

– Nếu Thành viên không thỏa mãn được các điều kiện duy trì nói trên sẽ trở thành Thành viên hết hiệu lực và hệ thống sẽ gửi thông báo tới Thành viên.

– Đối với Thành viên không đáp ứng điều kiện (1): Thành viên vĩnh viễn sẽ không được đăng ký trở thành Hội viên.

– Đối với Thành viên không đáp ứng điều kiện (2): Thành viên chỉ được phép đăng ký trở thành Thành mới sau 6 tháng kể từ ngày hết hiệu lực (*) của Thành viên và phải đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký thành viên mới. Tất cả lịch sử thành viên (thời gian tham gia, điểm tích lũy, đăng ký Thành viên liên kết với Miphar (nếu có)…) sẽ bị xóa khỏi hệ thống và sẽ không được chuyển sang Thành viên mới

(*) Ngày hết hiệu lực được quy định là ngày đầu tiên của tháng mà thành viên không đáp ứng đủ điều kiện duy trì. 

3. Lợi ích thành viên

Khi trở thành Thành viên, người tiêu dùng khi mua sản phẩm của Miphar sẽ được giảm các mức giá như sau

STT Hạng Chiết khẩu
1 Bạch Kim 5%
2 Kim Cương 4%
3 Vàng 3%
4 Bạc 2%
5 Đồng 1%

Ngoài ra thành viên có thể đổi điểm để thanh toán bù trừ cho các khoản hàng hóa được mua