Nhà Đầu tư

10Aug 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Miphar Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Miphar được Đại Hội đồng Cổ đông năm 2019 ngày 09/09/2019 thông qua; Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Miphar kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại […]